Κυριακή 25 Μαΐου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝεότερη και Σύγρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Βασιλική Δεληγιάννη
ΠΕ 02  2ο Γυμνάσιο Σαλαμίνας

Ενότητες 27-32

Ερωτήσεις κλειστού τύπου – σύντομης απάντησης

1.    Ποια στοιχεία της ελληνικής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα οδήγησαν στην ίδρυση του Στρατιωτικού Συνδέσμου τον Μάϊο του 1909;
2.    Ποια ήταν τα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέσμου και ποια η αντιμετώπισή του από την ελληνική κοινωνία;
3.    Να απαριθμήσετε ορισμένες μεταρρυθμίσεις του συντάγματος του 1911.
4.    Σε ποιες μεταρρυθμίσεις προχώρησε ο Ελ.Βενιζέλος κατά την περίοδο 1910-1912;
5.    Ποια ήταν τα αίτια των Βαλκανικών πολέμων;
6.    Ποιες συνθήκες οδήγησαν στην έκρηξη του Β΄Βαλκανικού πολέμου;
7.    Πότε και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων από τον ελληνικό στρατό;
8.    Ποιο ήταν το περιεχόμενο της συνθήκης του Λονδίνου (17 Μαΐου 1913);
9.    Ποιο ήταν το περιεχόμενο της συνθήκης του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου 1913) για τις εμπλεκόμενες χώρες;
10.    Ποια εδάφη προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913) και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους;
11.    Να αναλύσετε τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.
12.    Ποια ήταν η αφορμή του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου;
13.    Πώς διαμορφώθηκε το δυτικό και ανατολικό μέτωπο στον α΄παγκόσμιο πόλεμο;
14.    Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: α)Επίστρατοι, β)Εθνική Άμυνα, γ) Εθνικός Διχασμός
15.    Ποια ήταν η θέση του Βενιζέλου σχετικά με τον ρόλο της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και ποια κοινωνικά στρώματα εξέφραζε;
16.    Ποια ήταν η θέση του Κωνσταντίνου για τον ρόλο της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και ποιες κοινωνικές τάξεις εκπροσωπούσε;Ερωτήση αντιστοίχισης

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της Β
                             Α                                                                 Β
α. Στρατιωτικός Σύνδεσμος                                        1. Ιούνιος 1913
β. Α΄Βαλκανικός                                                         2. 28 Ιουλίου 1913
γ. Συνθήκη Λονδίνου                                                  3. Μάιος 1909
δ. Β΄Βαλκανικός                                                         4. 26 Οκτωβρίου 1912
ε. Συνθήκη Βουκουρεστίου                                         5.  Οκτώβριος 1912
στ. Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης                        6. Μάιος 1913


Ενότητα 31 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
1.Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα της στήλης α με τις χρονολογίες της στήλης β
                                                                                                      
           Α                                                                                         Β
Α) Η Οθωμανική αυτοκρατορία μπήκε στον πόλεμο το                    1) 1918
Β) Η Βουλγαρία συμμάχησε με τις Κεντρικές Δυνάμεις το               2) 1914
Γ) Η σοσιαλιστική Ρωσία αποσύρθηκε από τον πόλεμο το                3) 1917
Δ) Η Ελλάδα εισήλθε στον πόλεμο το                                                4) 1915


2.Να τοποθετήσετε τις χώρες που ακολουθούν στο σωστό στρατόπεδο
Α) Κεντρικές Δυνάμεις                                              Β) Ανταντ
Χώρες: Οθωμανική Αυτοκρατορία, Γαλλία, Βουλγαρία, Αυστροουγγαρία, Μ. Βρετανία, Ρωσία, Γερμανία, Ελλάδα

Ενότητες 27-32
Ερωτήσεις από τις πηγές
1.    Αφού μελετήσετε το κείμενο που ακολουθεί να καταγράψετε τα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέσμου. Πώς θα τεκμηριώνατε την άποψη πως ορισμένα από τα αιτήματα αυτά υπήρξαν κάπως γενικότερα και θολά;

Προκήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσμου την ημέρα του κινήματος
«Προς την Α.Μ. τον Βασιλέα, την Κυβέρνησιν και τον Ελληνικόν Λαόν.
         […]Ο Σύνδεσμος των αξιωματικών του Εθνικού Στρατού της Ξηράς και του Ναυτικού…προβαίνει εις την υποβολήν ιεράς παρακλήσεως προς τον Βασιλέα… και προς την Κυβέρνησίν του, όπως ολοψύχως επιδοθώσιν εις την άμεσον και ταχείαν ανόρθωσιν των κακώς εν γένει εχόντων, ιδία δε των του Στρατού και του Ναυτικού…πρέπει […]όπως ο τε Διάδοχος και οι Βασιλόπαιδες, απόσχωσι της ενεργού και διοικητικής εν τω στρατώ και τω ναυτικώ υπηρεσίας […].Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ποθεί όπως η Θρησκεία μας υψωθή εις τον πρέποντα ιερόν προορισμόν της, όπως η Διοίκησις της Χώρας καταστή χρηστή και έντιμος, όπως η Δικαιοσύνη απονέμηται ταχέως μετ΄αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντας εν γένει τους πολίτας αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσις του Λαού καταστή λυσιτελής δια τον πρακτικόν βίον και τας στρατιωτικάς ανάγκας της Χώρας…
 Γιάννης Κορδάτος:Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε΄, Σ.114-117
(Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ΄Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση)

2.    Γιατί ο Βενιζέλος σύμφωνα με την ακόλουθη πηγή αρνήθηκε το αξίωμα του πρωθυπουργού που του πρότεινε ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος;

Η άρνησις του Κρητός πολιτικού όπως αποδεχθή την προσφερόμενην πρωθυπουργίαν υπήρξεν άκαμπτος…Και τούτο, διότι αι αντιδράσεις των κομμάτων θα απέβαινον μεγάλαι κατ’αυτού ως ξένου, καθώς τον εχαρακτήριζον, ερχομένου να εισβάλλη εις την πολιτικήν ζωήν της χώρας. Αφ’ετέρου οι εχθροί του και οι εχθροί της επαναστάσεως τον εκήρυττον ως αντιδυναστικόν και θα συνήσπιζον εναντίον του συνηνωμένηντην αντίδρασιν των εν τη χώρα φιλοδυναστικών στοιχείων. Γ. Ασπρέα, Πολιτική Ιστορία… τόμ. Β΄ σ. 135 ( Ιστορία Γ΄Ενιαίου Λυκείου  Β. Σκουλάκου-  Ν. Δημακοπούλου- Σ.Κόνδη)

3.     Η γελοιογραφία που ακολουθεί απεικονίζει τον Γουλιέλμο τον Β΄ της Γερμανίας να προσπαθεί να κατασπαράξει τη γη στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Είναι δικαιολογημένη αυτή η σάτιρα με βάσει τα ιστορικά γεγονότα της εποχής; Να τεκμηριώσετε την απάντηση σας.
   (φωτογραφία από το διαδίκτυο http://el.wikipedia.org)
Ενότητες 27-32
Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος  
1.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό ή Λάθος. Οι λανθασμένες προτάσεις να αντικατασταθούν με τις σωστές.
Σημείωση:Οι προτάσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτκές και σκόπιμα πολλές ώστε να επιλέξουν οι συνάδελφοι από το σύνολο εκείνες που τους ενδιαφέρουν
1.    Με τη συνθήκη του Λονδίνου (Μάιος 1913) έληξε ο Α΄Βαλκανικός πόλεμος
2.    Στον Β΄Βαλκανικό πόλεμο η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμμάχησαν εναντίον της Σερβίας
3.    Τον Νοέμβριο του 1916 οι φιλοβασιλικοί εξαπέλυσαν διώξεις σε βάρος βενιζελικών με 35 τουλάχιστον νεκρούς
4.    Το κόμμα των Φιλελευθέρων κέρδισε τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1910 και τις εκλογές του Μαρτίου του 1912
5.    Ο Βενιζέλος πρότεινε η Βουλή του 1911 να είναι Συντακτική
6.    Ο Βενιζέλος ήταν θερμός υποστηρικτής της κατάργησης της μοναρχίας
7.    Ο Αλ. Παπαναστασίου υπήρξε σφοδρός αντίπαλος του Ελ. Βενιζέλου
8.    Το Σύνταγμα του 1911 θέσπιζε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων
9.    Ο Ελ. Βενιζέλος υποστήριζε τη «διαρκή ουδετερότητα»της Ελλάδας ως προς τη συμμετοχή της στον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο
10.    Αφορμή του Α΄Παγκοσμίου πολέμου υπήρξε η δολοφονία του διαδόχου του αυστροουγγρικού θρόνου Φραγκίσκου Φερδινάνδου
11.    Το κίνημα στο Γουδί εκδηλώθηκε το 1910
12.    Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος κάλεσε τον Ελ. Βενιζέλο στην Αθήνα
13.    Ο λαός της Αθήνας εξέφρασε την αποδοκιμασία του προς τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο
14.    Οι Νεότουρκοι είχαν ως στόχο τον πλήρη εκτουρκισμό του Οθωμανικού κράτους
15.    Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913) τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα
16.    Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η Β. Ήπειρος παραχωρήθηκε στην Ελλάδα
17.    Στον Α΄Βαλκανικό πόλεμο η Σερβία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο συμμάχησαν εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας

Ενότητες 12-13

Ερωτήσεις κλειστού τύπου – σύντομης απάντησης

1.    Ποια ήταν τα κύρια γνωρίσματα της εκβιομηχάνισης;
2.    Δώστε τον ορισμό της βιομηχανικής επανάστασης
3.    Πώς ο σιδηρόδρομος και το ατμόπλοιο έγινα τα σύμβολα της βιομηχανικής ανάπτυξης
4.    Ποιες αλλαγές προκάλεσε η βιομηχανική επανάσταση στην οργάνωση και λειτουργία της οικονομίας
5.    Τι είναι ο καπιταλισμός και ο οικονομικός φιλελευθερισμός;
6.    Ποιες πληθυσμιακές μεταβολές προέκυψαν από τη βιoμηχανική επανάσταση;
7.    Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί κατά τη βιομηχανική επανάσταση
8.    Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: α)σοσιαλισμός β)ουτοπικός σοσιαλισμός γ)Το Κεφάλαιο δ)μαρξισμός
9.    Οι επιτυχίες του εργατικού κινήματος ως τα τέλη του 19ου αιώνα
10.    Πώς η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε στη γυναικεία χειραφέτηση;

Ερώτησεις αντιστοίχισης
1.Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της Β

                    Α                                                              Β
1.    Κάρλ Μάρξ                                            α. Χάρτα του Λαού
2.    Έμελιν Πάνκχορτς                                 β. ατμάμαξα
3.    Ένωση Εργατών                                    γ. Το Κεφάλαιο
4.    Στίβενσον                                              δ. Κοινωνική και Πολιτική Ένωση
                                                                  Γυναικών
2.Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα της στήλης α με τις χρονολογίες της στήλης β
                    Α                                                                               Β
1.    Δεύτερη Διεθνής                                                         α. 1848
2.    Εργατική απεργία στο Σικάγο                                     β. 1903
3.    Κομμουνιστικό Μανιφέστο                                         γ. 1864
4.    Διεθνής Ένωση Εργατών                                             δ. 1η Μάη 1886
5.    Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών                 ε. 1889
Ενότητα 13
Ερωτήση από τις πηγές
1)    Με βάση την εικόνα και το παράθεμα που σας δίνεται να παρουσιάσετε τις συνθήκες ζωής και εργασίας των παιδιών τον 19ο αιώνα. Πώς αυτές οι συνθήκες οδήγησαν στη διαμόρφωση των πρώτων σοσιαλιστικών θεωριών;


Παιδική εργασία σε ανθρακωρυχείο την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης
Η παιδική εργασία στην Ευρώπη τον 19ο αιώνα
« Πού πάνε όλα αυτά τα παιδιά, που ανάμεσά τους κανένα δε γελά; Αυτές οι γλυκές, σκεφτικές υπάρξεις που ο πυρετός αδυνατίζει; Αυτά τα κορίτσια των οχτώ χρόνων που περπατούν μόνα τους; Δουλεύουν δεκαπέντε ώρες κάτω από τις μυλόπετρες κάνοντας από την αυγή ως το βράδυ αδιάκοπα την ίδια κίνηση. Στην ίδια φυλακή την ίδια κίνηση. Σκυμμένα πάνω από μια σκοτεινή μηχανή, το αποτρόπαιο τέρας, που καταβροχθίζει τα πάντα μέσα στο σκοτάδι. Αθώοι σε κάτεργο, άγγελοι στην κόλαση. Δουλεύουν. Όλα είναι μπρούντζος, όλα είναι σίδερο. Ποτέ δε σταματούν, ποτέ δεν παίζουν. Και είναι τόσο ωχρά! Στάχτη πάνω στα μάγουλά τους. Πριν ξημερώσει, είναι ήδη εκεί.»
                                                                     Βίκτωρ Ουγκό, «Μελαγχολία»,Στοχασμοί
Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός και οι ρίζες του, Α΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου ΟΕΔΒ Αθήνα 1998Ενότητες 54-55
Ερωτήσεις κλειστού τύπου – σύντομης απάντησης

1.    Πώς ονομάστηκε η πρώτη φάση της εμφύλιας σύγκρουσης μετά την απελευθέρωση του 1944 και ποια γεγονότα την προκάλεσαν;
2.    Ποια ήταν η κύρια αιτία του εμφυλίου πολέμου;
3.    Τι προέβλεπε η συμφωνία της Βάρκιζας (12 Φεβρουαρίου 1945);
4.    Ποια γεγονότα πυροδότησαν τη δεύτερη φάση του Εμφυλίου;
5.    Πότε και για ποιο λόγο αναμείχθηκαν οι ΗΠΑ στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας;
6.    Πώς έληξε ο ελληνικός εμφύλιος και ποια τα αποτελέσματά του;
7.    Γιατί το πολίτευμα της μετεμφυλιακής Ελλάδας εμφάνιζε σοβαρές δυσλειτουργίες;
8.    Πώς επηρέαζαν οι ΗΠΑ, η μοναρχία και το παρακράτος την πολιτική ζωή του τόπου;
9.    Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: α) Δεκεμβριανά, β) Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας γ) Μακρόνησος δ) παρακράτος
10.    Ποια γεγονότα μεταξύ των ετών 1955-1960 οδήγησαν στη δημιουργία της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας;
11.    Ποια πολιτικά μέτρα εφάρμοσε ο Γεώργιος Παπανδρέου στη διάρκεια της 17μηνης θητείας του;
12.    Να παρουσιάσετε τις συνθήκες που οδήγησαν στην πολιτική ρήξη μεταξύ Γεωργίου Παπανδρέου και βασιλιά Κωνσταντίνου το 1965.
13.    Τι ήταν οι αποστάτες και τι εννοούμε με τον όρο αποστασία;
14.    Να περιγράψετε την πορεία προς τη δικτατορία στο διάστημα 1965-1967
15.    Ποιος υπήρξε ο επικεφαλής της χούντας του 1967 και με ποιες δικαιολογίες έγινε πραξικοπηματικά η κατάληψη της εξουσίας;
16.    Ποια στάση κράτησε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απέναντι στους δικτάτορες;
17.    Ποια μέτρα πήραν οι δικτάτορες για να ισχυροποιήσουν την εξουσία τους;
18.    Να παρουσιάσετε τις διάφορες μορφές αντίστασης των δημοκρατικών πολιτών εναντίον της δικτατορίας
19.    Γιατί η κατάληψη του Πολυτεχνείου υπήρξε σημείο-σταθμός στον αντιδικτατορικό αγώνα;
20.    Ποια γεγονότα οδήγησαν στην κατάρρευση της δικτατορίας;


Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος  
1.    Ο ΕΛΑΣ υποστηρίζονταν από τον βρετανικό στρατό.
2.    Το ΚΚΕ απείχε από τις εκλογές του 1946
3.    Ο εμφύλιος πόλεμος έληξε με νίκη του Δημοκρατικού Στρατού
4.    Ο βουλευτής Γρηγόρης Λαμπράκης δολοφονήθηκε από παρακρατικούς
5.    Πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εκλέχθηκε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος
6.    Το 1964 ξέσπασε σοβαρή κρίση στις σχέσεις του Γ. Παπανδρέου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο
7.    Οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν με τους δικτάτορες

Ερώτηση αντιστοίχισης

1.Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της Β
                                  Α                                                    Β
1.    Κωνσταντίνος Καραμανλής                     α. Ένωση Κέντρου
2.    Γρηγόρης Λαμπράκης                              β. Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση
3.    Γεώργιος Παπανδρέου                              γ. Ελληνικός Συναγερμός
4.    Αλέξανδρος Παπάγος                                δ. Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά
Ερώτηση από πηγή
Αφού διαβάσετε το ακόλουθο παράθεμα να παρουσιάσετε τα γεγονότα εκείνα τα οποία πιστεύετε ότι αποτέλεσαν την αφορμή των συμπερασμάτων στα οποία προχώρησαν οι Άγγλοι βουλευτές σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας

Τρεις Άγγλοι βουλευτές επισκέπτονται την Ελλάδα μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας και περιγράφουν την κατάσταση

Η Ελλάδα μεταβάλλεται γρήγορα σε φασιστικό κράτος. Πίσω από μια δημοκρατική πρόσοψη, υφίσταται μονομερής εμφύλιος πόλεμος, ασκούμενος από την άκρα δεξιά, εναντίον όλων των δημοκρατικών στοιχείων που τολμούν να διαφωνούν με την κυβέρνηση.
Τραγωδία στην Ελλάδα, Πώς είδαν οι Άγγλοι βουλευτές Νόρμαν Ντοντς, Στάνλεϋ Τίφφανυ και Λέσλυ Σόλλεϋ την κατάσταση στην Ελλάδα, Πανελλήνιος Ομοσπονδία Δημοκρατικών Συλλόγων, Αθήνα, Ιούνιος 1946
Παράθεμα από το βιβλίο του εκπαιδευτικού Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄Γυμνασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου